SME หาตลาดใหม่อย่างไร

SME หาตลาดใหม่อย่างไร

การตลาดแบบนิว นอร์มอล เน้นการหาตลาดใหม่ สินค้าที่แตกต่าง นำเสนอสินค้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างความต้องการให้เกิดขึ้น (create demand) จึงเป็นการตลาดที่ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนมาก หรือหาก SME สามารถสร้างกลุ่ม partner แบบ smart value chain ได้ก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนเลย ซึ่งการสร้าง smart value chain ให้เกิดกับกลุ่มอุตสาหกรรม จะเป็นการสร้างให้เกิดตลาดใหม่ ตามมาโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไร นอกจากได้ตลาดใหม่แล้ว smart value chain ยังสร้างให้เกิด สินค้าที่แตกต่าง มาร่วมกับ Martech สร้าง smart value chain กันครับ