Smart SME

Smart marketing for Smart SME

การตลาดออนไลน์กับการเป็นสมาร์ท SME

marketing-technology-solution-wall-28

การเป็นสมาร์ท SME อาจมองได้หลายๆ มิติ แต่ถ้ามองถึงวัตถุประสงค์จริงๆ ของการเป็นองค์กรธุรกิจคือการสร้างกำไร การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรที่มีรายได้อย่างโดยการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเฉลียวฉลาด ใช้เงินลงทุนที่น้อยที่สุดให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เท่ากัน การตลาดเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการหารายได้ให้กับองค์กรและการใช้การตลาดที่ชาญฉลาดคือการทำการตลาดออนไลน์เพราะจะใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดในขณะสามารถเข้าถึงลูกค้าเป็นหมายได้อย่างแท้จริง และที่สำคัญคือสามารถวัดผลได้เร็วและสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที สามารถปรับตัวเข้ากับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง กระบวนการทั้งหมดในการทำตลาดออนไลน์ที่ถูกต้องจะส่งผลสะท้อนถึงความชาญฉลาดขององค์กร ที่ได้ชื่อว่าเป็น smart SME

การตลาด SME บริษัทเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผู้ประกอบการที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ทางด้านการผลิต การค้า หรือการบริการก็ตาม สิ่งสำคัญคือการสร้างตัวเอง และนำพาองค์กรให้อยู่รอดได้โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญมีอยู่หลายๆ ด้าน ทั้งด้านเงินทุน ด้านการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนการผลิต ที่สำคัญไม่แพ้กันคือด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้างการรับรู้ การตั้งราคาที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งตัวสินค้าเอง การทำการตลาดทั้ง 4 มิติ จะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง และไม่ได้มีอะไรรับรองว่าจะประสบความสำเร็จได้ดังนั้น SME จะต้องใช้งบประมาณที่เหมาะสมกับวิธีการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจริงๆ

การตลาดออนไลน์จะเป็นคำตอบที่สำคัญให้กับ SME ทั้ง 3 ประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ให้บริการก็ตาม แต่ปัญหาก็จะอยู่ที่ว่ามี SME น้อยรายที่จะทำการตลาดออนไลน์ได้เอง ทางออกหนึ่งของ SME คือหาผู้ช่วยในการทำการตลาด ออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการอยู่จำนวนมากการคัดเลือกผู้ให้บริการทำตลาดออนไลน์ ก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จริงในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งผู้ให้บริการทุกรายจะมีความสามารถในด้านการทำตลาดออนไลน์แต่บางรายอาจไม่สามารถทำให้ SME เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพราะถึงแม้จะรู้ขั้นตอนในการทำตลาดออนไลน์ก็จริงแต่การแข่งขันในตลาดออนไลน์ของแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน การใช้เครื่องมือพื้นฐานในตลาดออนไลน์อาจจะไม่สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในตลาดออนไลน์ได้ SME ต้องตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรบนตลาดออนไลน์ แล้วหาจุดวัดผลให้ได้ก่อนตัดสินใจในการทำตลาดออนไลน์

แก่นแท้การตลาด สำหรับ SME

แก่นแท้การตลาด สำหรับ SME การตลาดยุคปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าการเข้าถึงผู้บริโภคเป็นเป้าหมายหลักของทุกองค์กร แต่ยิ่งเข้าถึงทั้งเชิงลึกเชิงกว้างก็ยิ่งต้องใช้เงินลงทุนที่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำหรับ SME ในประเทศไทย จะมีการตลาดรูปแบบไหนบ้างที่จะทำให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เพียงในความสามารถที่จะลงทุนทางการตลาดได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ทีเพียงพอสำหรับทำการตลาดสมัยใหม่ (new marketing : นิวมาเก็ตติ้ง) ซึ่งมีแนวคิดเพื่อผลสำเร็จอย่างแท้จริง มีการลงทุนที่ต่ำ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญต้องสามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง การลงทุนด้านการตลาดแบบนิวต้องลงทุนน้อย เจาะจงกลุ่มเป้าหมายและเลือกใช้ปัจจัยการตลาดที่จะให้ผลดีที่สุด อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามผลได้อย่างรวดเร็วและปรับแผนงานได้อย่างทันที เพื่อให้เกิดผลเสียหายน้อยที่สุด การตลาดแบบนิวไม่ได้คิดค้นทฤษฏีการตลาดขึ้นมาใหม่ แต่ใช้กระบวนการ PDCA มาทำให้เลือกใช้ปัจจัยที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและลงทุนน้อยที่สุด ผู้ที่จะนำแนวทางการตลาดแบบนิวมาช่วยให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่จะนำปัจจัยการตลาดมาใช้ได้อย่างเหมาะสม แก่นแท้การตลาดสำหรับ SME เพื่อความสำเร็จ

marketing-technology-solution-33

สิ่งที่ SME ต้องทำเมื่อยอดขายตก

สิ่งที่ SME ต้องทำเมื่อยอดขายตก การเติบโต ยอดขายเพิ่มขึ้น กำไรมาขึ้น มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นเป้าหมายของเกือบทุกองค์กร แต่ทุกๆ ธุรกิจย่อมมีอุปสรรค์ เพราะ คู่แข่งก็ต้องการในสิ่งเดียวกัน ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นการหาข้อมูลง่ายขึ้น แล้วถ้าทุกสิ่งที่กล่าวถึงกลับตรงกันข้าม ยอดขายลดลง เกิดสภาวะขาดทุน ต้องลดขนาดธุรกิจ จะทำอย่างไร ลองถามคำถามกับตัวเอง

  1. ธุรกิจเรา demand ยังมากกว่า supply ใช่ไหม
  2. ลูกค้าส่วนยังต้องการซื้อของจากเราใช่ไหม
  3. เรายังขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการใช่ไหม
  4. เราอยู่ในเส้นทางที่ลูกค้าเข้าถึงใช่ไหม
  5. ลูกค้ายังพอใจราคาสินค้าเราใช่ไหม
  6. ลูกค้ายังสื่อสารกับเราใช่ไหม

ถ้าคำถามเหล่านี้ยังใช่อยู่ แต่ยอดขายเรายังตก ยังขาดสภาวะขาดทุน เป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้ด้วยคนภายในองค์ต้องหามุมมองใหม่ๆ จากองค์กรมาช่วยมองต่างมิติ แต่ถ้าบางคำตอบไม่ใช่ก็แก้ไขทีละข้อจนที่สุดถ้าแก้ไขในมุมมองขององค์กรแล้วแต่ยอดขายยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายก็ต้องหาบุคคลภายนอกมาช่วยอยู่ดี ไม่ได้ว่าคนจากภายนอกจะเก่งกว่าคนในองค์กร แต่จุดอ่อนขององค์กรหลายๆ องค์กรคือการใช้ข้อมูลในการตอบคำถามอาจไม่ถูกต้องเพียงพอทำให้ตอบคำถามในบางเรื่องผิด ได้ข้อมูลมาไม่ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลผิด กำหนดกลยุทธ์ผิด นี่แหละที่ต้องแก้ไข

marketing-technology-solution-wall-21

การเลือกใช้ 4Ps กับ SME

การเลือกใช้ 4Ps กับ SME ทุกคนรู้กันดีว่าปัจจัยการตลาด 4Ps จะสามารถนำมาใช้ได้กับทุกธุรกิจ แต่ใช่ว่าทุกปัจจัยจะเหมาะกับทุกธุรกิจ บางปัจจัยก็ต้องใช้เงินลงทุนมากแต่ได้ประสิทธิผลน้อยสำหรับบางธุรกิจแต่กลับได้ประสิทธิผลมากกับบางธุรกิจในขณะที่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า แต่นั่นยังไม่ใช่คำตอบเสียทีเดียว องค์กรหรือ SME ต้องลงลึกถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละปัจจัยว่าคุ้มค่าหรือไม่ แต่ก่อนจะลงลึกไปกว่านี้มาทำความรู้จักกับ ปัจจัยการตลาด 4Ps หรือ marketing mix กันก่อนดีกว่า ซึ่ง 4Ps ประกอบด้วย Product Price Place Promotion , Product คือสินค้าหรือบริการที่เรานำเสนอแก่ลูกค้าเป้าหมายของเรา Price คือปัจจัยด้านราคาที่เรากำหนดเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเป้าหมายเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการของเรา Place คือช่องทางจัดจำหน่ายที่เราออกแบบเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายสามรถเข้าถึงสินค้าหรือบริการของเรา และ Promotion คือรูปแบบการนำเสนอสินค้าหรือบริการของเราให้ลูกค้าเป้าหมายรู้จักและสนใจสินค้าของเรา เมื่อรู้จักปัจจัยการตลาดทั้ง 4 แล้ว เราต้องคิดว่าปัจจัยการตลาดตัวไหนที่เหมาะสมและใช้เงินลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

4p-sme

วันนี้ SME อยู่รอดอย่างไร

วันนี้ SME อยู่รอดอย่างไร สถานการณ์ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบกับทุกธุรกิจ ทุกองค์กรพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด สิ่งที่ทุกองค์กรได้ทำเต็มที่แล้วคือการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น เช่น ลดเวลาการทำงาน ลดพนักงาน หาช่องทางการขายใหม่ๆ เช่น มุ่งสู่ออนไลน์ หาสินค้าใหม่มาขาย ทั้งในไลน์สินค้าตัวเองและแตกไลน์สินค้าใหม่ ถึงแม้จะดีขึ้นแต่ก็จะเกิดคำถามว่า ควรลดต้นทุนในการทำการตลาดไหม ถ้าพิจารณากันอย่างถ่องแท้ ควรลดต้นทุนแต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ ทำงานการตลาดให้ได้มากขึ้นโดยใช้ต้นทุนที่ถูกลง บางครั้งเราอาจคิดว่าการตลาดคือการลงทุนแต่แท้จริงแล้วการลงทุนกับการตลาดที่ดีจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนอื่นๆ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ SME ควรทำคือ มุ่งเน้นการทำการตลาด แบบใช้ต้นทุนต่ำ รวบรวมทีมงานทั้งบริษัทมาช่วยกัน อบรมให้ความรู้ที่เพียงพอเพื่อดึงศักยภาพพนักงานในองค์กรมาช่วยกัน แต่ส่วนที่เป็นปัจจัยภายนอก ต้องใช้เครื่องมือการตลาดขั้นสูงขึ้นไปอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านเงินทุนเป็นอีกปัจจัยที่แผนการตลาดช่วยให้การหาแหล่งทุนง่ายขึ้น สิ่งถัดไปคือวางความสำเร็จในอดีตแล้วเปลี่ยนให้ทันกับลูกค้า เปลี่ยนอย่างไรต้องรู้ลูกค้าถึงจะเปลี่ยนได้ สุดท้ายสร้างความต้องการให้ลูกค้าอย่ารอให้ลูกค้าเกิดความต้องการเอง ทำสามอย่างได้ SME อยู่รอด

 

marketing-technology-solution-31

Table of Contents