Martech research center

Martech research center จัดตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยตลาด เพื่อวิเคราะห์ ความต้องการ พฤติกรรม แนวโน้มตลาด (trend) ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้ SME นำข้อมูลที่ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดย martech research center ได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยมี ดร.รัฐพล สันสน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ที่คอยควบคุมกระบวนการทั้งระบบกับทีมงานวิจัยตลาดที่ผ่านประสบการณ์ในหลายๆ ธุรกิจ ข้อมูลจาก Martech research center จะอำนวยความสะดวกให้ SME นำไปใช้ประโยชน์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด หากมีประเด็นไหนเป็นที่สนใจของตลาด ทาง Martech research center จะนำมาวิจัยและเผยแพร่ให้กับ SME ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒาระบบธุรกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.รัฐพล สันสน
ผู้อำนวยการ

marketing-technology-solution-42
marketing-technology-solution-43
marketing-technology-solution-44