บริษัทที่ปรึกษาการตลาด แบบ benefit sharing

การลงทุนด้านการตลาด มีความจำเป้นอย่างยิ่งสำหรับบริษัทเกิดใหม่ SME ที่ไม่ได้ใช้ connection ในการทำธุรกิจ หรือการขยายตลาดใหม่ๆ การใช้บริษัทที่ปรึกษาการตลาดเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ปัญหาคือการลงทุนที่ค่อนข้างสูงและไม่ได้รับประกันว่าจะได้ผลงานตามที่ต้องการหรือไม่ หลายๆ ผู้ประกอบการ SME จึงพยายามทำการตลาดเอง แต่บางครั้งก็จะเกิดต้นทุนแฝงมากมาย เกิดความไม่คุ้มค่าโดยไม่รู้ตัว แนวคิดการใช้รูปแบบ benefit sharing มีมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้อย่างจริงจัง เนื่องจากการแบกภาระต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่มีหลายๆ ปัจจุบัน Martech สามารถข้ามข้อจำกัดดังกล่าวจึงทำการตลาดแบบ benefit sharing ได้โดยอาศัยหลักการการมีส่วนร่วม เพื่อให้ smart value chain เกิดขึ้นได้ ข้อสำคัญของการเป็นบริษัทที่ปรึกษาการตลาดแบบ benefit sharing คือการมีเทคโนโลยีการตลาดที่ช่วยให้การทำการตลาดง่ายและใช้ทุนน้อย มีผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจหลายๆ สาขารู้จริงในหลายๆ ภาคธุรกิจ ที่สำคัญการมี content creator ที่เชี่ยวชาญก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะทำการตลาดในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จง่ายขึ้น