การทำโมเดลธุรกิจให้ปัง business model

business model

SME ทุกรายมีเป้าหมายธุรกิจคล้าย ๆ กัน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของวงจรธุรกิจ เช่น ช่วงตั้งธุรกิจใหม่ ช่วงขยายธุรกิจเพื่อการเติบโต เป้าหมายหลักๆ คือการอยู่รอด มียอดขายเพิ่มขึ้น กำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่ละ SME จะมีกลยุทธ์ หรือกระบวนการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากร ทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วงจังหวะของตลาด และปัจจัยประกอบอื่นๆ อีกมาก การตลาดแบบนิว นอร์มอล SME ต้องมีโมเดลธุรกิจที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิผล ตรงเป้าหมายตรงประเด็นที่จะทำให้ทั้งลูกค้าและบุคลากรเข้าใจเพื่อการนำไปปฏิบัติและนำส่งคุณค่าถึงลูกค้าอย่างแท้จริง องค์ประกอบหลักๆ ของโมเดลธุรกิจของการตลาดแบบนิว นอร์มอล มีง่ายๆ คือ

  1. คุณค่าที่ต้องการส่งมอบให้กับลูกค้าคืออะไร
  2. ต้องการส่วนแบ่งจากคุณค่าที่ส่งมอบเท่าไหร่
  3. มีความแตกต่างอะไรกับคุณค่าที่มีการส่งมอบอยู่ในตลาด

ง่ายๆ แค่ 3 ประเด็นที่ SME ต้องมองหาให้เจอ

Martechgroup เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญเรื่องคุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้าจึงดำเนินการด้านการหาคุณค่าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้ามาตลอด

อาจารย์นิว

business model
business model